Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) beskriver personuppgiftspraxis för verksamt som bedrivs av Flatmate Creative Agency AB, org.nr 556735-7792. När det i denna Personuppgiftspolicy anges FMCA, vi, oss, vår, eller liknande, avses med andra ord det faktiska bolaget som står i uppdragsförhållande med kunden.

1.2 Denna Personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra kunder och andra som använder våra tjänster, service, och system (”Tjänster”) eller på annat sätt integrerar med oss. Läs denna Personuppgiftspolicy noggrant. Genom att anlita oss och våra tjänster eller genom att tillhandahålla din information samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges häri.

1.3 Den här Personuppgiftspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

2. Introduktion

2.1 FMCA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer inom ramen för Tjänsterna.

2.2 Tänk på att du genom att använda Tjänsterna eller resurser som vi tillhandahåller samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

2.3 Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

3. Personuppgifter som behandlas

3.1 Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, [personnummer] och användarnamn. Information som kan komma att samlas in innefattar cookies. Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

3.2 Som ovan angivet samlar vi in information om dig när du använder våra Tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Uppgifterna kan också komma att kompletteras med information från tredje parter. Informationen samlas normalt in genom att du själv lämnar uppgifter till oss såsom namn, telefonnummer och e-postadress, och innehåll i meddelanden. Personuppgifter kan komma att kompletteras med uppgifter från externa källor, privata eller offentliga register.

4. Vad använder vi personuppgifter till?

4.1 Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna fullgöra våra uppdrag, våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, tillhandahålla och administrera Tjänsterna, skicka dig information via e-post eller på annat sätt, analysera efterfrågan, och vidareutveckla Tjänsterna med mera.

4.2 Personuppgifterna kan vidare komma att utgöra underlag för våra marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutvecklingar samt för statistik och riskhantering. I tillägg kan vi komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

5. Information till annan

5.1 Utöver vad som krävs för utförande av Tjänsterna och vad som i övrigt anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk.

5.2 Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till personuppgifter som är insamlade. Vi strävar efter att begränsa sådan tillgång till personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

5.3 Vi kan komma att föra över personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

6. Samtycke

6.1 När du anlitar oss anses du ha samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik. Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen kontakta oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

7. Rätt att begära information, rättelse och radering

7.1 Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

7.2 Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade.

7.3 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för (rätten att bli bortglömd). Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi längre kan tillhandahålla vissa tjänster till dig.

7.4 Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att uppgifter kring dig är korrekta och rätt att få felaktiga uppgifter kring dig rättade eller kompletterade.

7.5 Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna Personuppgiftspolicy, så att du vet hur personuppgifter avses bli behandlade. Om det sker några förändringar i behandlingen av dina personuppgifter kommer du att informeras om det.

7.6 Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

7.7 Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

7.8 Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av dina personuppgifter.

7.9 Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter” nedan). Notera dock att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

8. Hur länge finns uppgifterna kvar?

8.1 Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla Tjänster, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

9. Länkar

9.1 I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

10. Säkerhet

10.1 Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

11. Kontaktuppgifter

11.1 Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss.

12. Ändringar

12.1 Vi har rätt att ändra eller göra tillägg till denna Personuppgiftspolicy. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft när vi avsänt meddelande till dig härom eller annars gjort den uppdaterade Personuppgiftspolicyn tillgänglig, exempelvis genom publicering på vår webbplats. Ingenting i denna Personuppgiftspolicy är avsett att skapa ett avtalsförhållande mellan oss och någon användare som besöker våra webbplatser eller lämnar identifierbara uppgifter av något slag.

FMCAs användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, val av språk, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

I tabellen nedan redovisas vilka slags cookies FMCA har satt på webbplatsen, vilken funktion som cookien har, för vilka ändamål informationen samlas in samt hur länge informationen som samlas in med hjälp av cookies sparas.

wp-settings-
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. Expires after 1 year.
cookie_notice_accepted
This hides the cookie information bar after accepting. Expires after 1 month.
wp-settings-time-
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. Expires after 1 year.
wordpress_sec_
Used for logged in user over SSL sessions only. Expires when the browser is closed.
wordpress_test_cookie
Used to test whether cookies are enabled or not.  No personal information is stored. Expires when the browser is closed.
wordpress_logged_in_
Indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use. Expires when the browser is closed.
__cfduid
Used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. Does not contain any personally identifiable information.

Cookies från tredje part

Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, välja språk på webbplatsen, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används men kan i vissa fall användas av tredje part för egna ändamål. I vissa fall, till exempel via de verktyg som tillhandahålls av Facebook, används cookies och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot information från webbplatsen (exempelvis vilka sidor du besöker) och andra delar av internet samt använda denna information för att tillhandahålla mättjänster och riktad marknadsföring på andra webbplatser. Google Analytics, Cloudflare